Concurs pentru post vacant la SCJU Târgu Mureș – înscrierile sunt deschise până pe 14 iunie

JOB. Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de Șef serviciu în cadrul Departamentului de securitate a muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență. Concursul se va desfășura sub formă scrisă și prin interviu.

Documentele necesare pentru înscriere:

 1. Formular de înscriere la concurs.
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate.
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz.
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică (diploma de bacalaureat, diploma de licență conform condițiilor specifice).
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului.
 6. Certificat de cazier judiciar.
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidați înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.
 9. Curriculum vitae, model comun european.
 10. Dosar plic.
 11. Dovada achitării taxei de participare (chitanța): 60 lei pentru candidați pentru postul de șef serviciu.
 • Termenul-limită de depunere al dosarelor: 14 iunie 2024.
 • Proba scrisă a concursului: 27 iunie 2024, începând cu ora 09:00, în Sala de protocol a SCJU Mureș.
 • Interviul: 3 iulie 2024, începând cu ora 09:00, în aceeași locație.

Bibliografia pentru concurs poate fi consultată pe site-ul instituției medicale: SCJU Târgu Mureș.

Toți candidații sunt încurajați să pregătească documentația necesară și să respecte termenele stabilite pentru a participa la concurs.

Mult succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare