Programul Casa Verde 2023 ar putea demara în martie. Cine poate aplica pentru subvenții și care sunt actele necesare

CASA VERDE. Programul Casa Verde 2023, prin care românii își pot achiziționa panouri solare cu finanțare de la stat, ar putea demara în luna martie.Anunțul a fost făcut de premierul Nicolae Ciucă, la finalul lunii ianuarie.

Aproximativ 150.000 de gospodării ar putea beneficia de finanțare pentru achiziția de panouri solare, dacă românii vor depune solicitări de finanțare până la epuizarea tuturor fondurilor alocate.

Totodată, trebuie să știm că prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire, adică instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate sau instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Cine sunt persoanele eligibile pentru a aplica la Programul Casa Verde 2023
Potrivit AFM, ste considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţi
i:

-este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;

-este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

-nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

-în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;

-nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

Actele necesare pentru depunerea dosarului la Programul Casa Verde:

-cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

-decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;

-declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;

-actul de identitate al solicitantului, în copie;

-actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

-extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

-documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

-copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

-pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

-certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

-în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul, în original;

-certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

-certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

-adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.

 

Sursa Euronews.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare